Inschrijfvoorwaarden

Ju-Jutsu, Judo, Strong Woman en cardio Budo.

Artikel 1: Inschrijven

Inschrijven kan alleen schriftelijk door het inschrijfformulier in te vullen en te ondertekenen. Uw lidmaatschap gaat per de eerstvolgende kalendermaand in. Het lidmaatschap wordt afgesloten per maand, kwartaal, half jaar of jaar. Alle abonnementen gaan na de contracteinddatum automatisch over in een abonnement voor onbepaalde tijd en wordt zonder opzegging steeds verlengd met een periode van 1 maand.

Artikel 2: Cursusgeld?

Cursus gelden worden bij vooruitbetaling voldaan en uitsluitend via automatische incasso per maand. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag wordt de incasso na een maand nogmaals aangeboden. Hiervoor wordt € 5,00 administratie kosten in rekening gebracht. Budoclub Tryitout behoudt zich het recht om eventuele tarieven te wijzigen. Bij niet tijdige betaling versturen wij een herinnering. Wordt hieraan binnen 14 dagen geen gehoor gegeven dan zal er een tweede herinnering volgen met vermeerdering van € 7,00 administratieve aanmaningskosten. Als ook hieraan binnen 14 dagen geen gehoor wordt gegeven ontvangt u aangetekend een derde en laatste aanmaning waarbij het aantekenen ten uwe lasten komt en de rekening nogmaals wordt verhoogd met € 7,00 administratieve aanmaningskosten. Geeft u aan deze laatste sommatie geen gevolg, dan bent u van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment bent u ook wettelijke rente verschuldigd. Indien hieraan ook geen gehoor wordt gegeven dan is de directie gerechtigd de debiteur de toegang tot de lessen te ontzeggen, waarna een incasso procedure opgestart zal worden waarbij alle gerechtelijke en buitenrechtelijke kosten voor uw rekening komen.

Artikel 3: Afmelden/opnieuw aanmelden door persoonlijke inlevering. Het lidmaatschap wordt beëindigd door het inlevering van het mutatieformulier dat verkrijgbaar is bij de docent van Budoclub Tryitout. U dient rekening te houden met een lopend contract en een opzegtermijn van 1 kalendermaand, waarbij de maand van opzegging niet wordt meegerekend. Wanneer u besluit om te stoppen, moet u bij het opnieuw inschrijven rekening houden met het opnieuw betalen van het inschrijfgeld.

Als u uitgeschreven wil worden bij de JBN, is dit u eigen verantwoording. uitschrijven kan via de website van de JBN.nl

Artikel 4: Feestdagen, vakanties en trainingstijden?De openingstijden worden vastgesteld door Budoclub Tryitout, die tevens het recht behoudt om trainingstijden, leswijzigingen en tariefswijzigingen e.d. toe te passen. Budoclub Tryitout is tijdens officiële feestdagen gesloten en gedurende 6 weken in de zomerperiode, zonder dat dit zal leiden tot contributievermindering of teruggave.

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Alle trainingen en lessen zijn voor eigen risico. Budoclub Tryitout is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of ongevallen die de leden overkomen.

Artikel 6: Schade

Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw van het instituut door de leden zijn verhaalbaar op grond van de wettelijke aansprakelijkheid.

Artikel 7: Verantwoordelijkheid

Personen die het lidmaatschap voor minderjarige aangaan, ongeacht in welke functie of hoedanigheid, zijn hoofdelijk verantwoordelijk voor de financiële consequenties verbonden aan de cursusperiode en het in deze overeenkomst daaraan gestelde.

Artikel 8: Wangedrag ?Leden die zich schuldig maken aan wangedrag of de goede naam en eer van de docent/ondernemers en/of Budoclub Tryitout in opspraak brengen, kunnen tijdelijk of voorgoed de toegang tot Budoclub Tryitout worden ontzegd. Zij verliezen hun rechten doch behouden hun lopende verplichtingen.

Artikel 9: Bondslid

Elke budoka welke zich inschrijft bij Budoclub Tryitout en de leeftijd van 2e jaar heeft bereikt dient lid te zijn van de Judo Bond Nederland. Indien dit niet het geval is zal de budoka bij inschrijving bij Budoclub Tryitout automatisch aangemeld worden als lid bij de JBN. Indien een ingeschreven budoka tijdens het lopende kalenderjaar de leeftijd van 4e jaar bereikt en nog geen lid is van de JBN zal ook deze automatisch worden aangemeld. Na aanmelding ontvangt de budoka een acceptgiro van de JBN. De contributie van de JBN komt voor rekening van de budoka, of diens wettelijk vertegenwoordiger. Na betaling ontvangt men het budopaspoort en betaalbewijs.

Artikel 10: Ziekte / Blessure

In geval van ziekte en/of blessure kan de contributie in overleg met de docent voorlopig worden stopgezet op vertoon van een medische verklaring, wanneer de afwezigheid 1 maand of langer gaat duren. De melding moet gedaan worden in de 1e maand van de blessure / ziekte. De contributie stopzetten kan hooguit 6 maanden. Indien u zich dan niet meldt, zal uw lidmaatschap per eerst volgende eerste maand weer ingaan. Het lesgeld moet dan worden voldaan tot de eerst volgende opzegtermijn.

Artikel 11: Reglement van orde?

Tijdens elk bezoek zijn onze algemene gedragsregels van toepassing, welke zijn in te zien in het informatieboekje. Leden en cursist(en) verklaart/verklaren kennis te hebben genomen van deze gedragsregels en stemt/stemmen in met het daarin genoemde. In de hele dojo is roken verboden. Alle leden dienen de trainingen bij te wonen in correcte en schone kleding en schoeisel. Men dient zich te onthouden van ongepaste opmerkingen tegenover de trainer of andere leden/ cursist(en). Men dient het oefenmateriaal na gebruik op te ruimen.